FINANSOWANIE

Finansowanie rund 7., 8. i 9. badania "SHARE: 50+ w Europie" w Polsce

Projekt „Wsparcie realizacji badań panelowych osób w wieku 50 lat i więcej w międzynarodowym projekcie Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE)” realizowany od marca 2016 roku do marca 2022 roku, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W latach 2017-2022 projekt jest realizowany w ramach partnerstwa pomiędzy Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Instytutu Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w zakresie międzynarodowej współpracy naukowej konsorcjum SHARE-ERIC.

Cele projektu:

Celem projektu jest wyposażenie instytucji rynku pracy w zasoby informacyjne pozwalające zwiększyć efektywność wsparcia na rynku pracy osób w wieku 50+ z uwzględnieniem informacji m.in. o zdrowiu, aktywności zawodowej, kapitale ludzkim, sytuacji materialnej i sytuacji rodzinnej tej grupy osób.

Realizacja projektu pozwoli na:

  • zebranie danych, które będą mogły być wykorzystywane przez instytucje rynku pracy,
  • udostępnienie danych SHARE oraz innych danych dotyczących osób w wieku 50+ w formie umożliwiającej wykorzystywanie ich w szerszym niż dotychczas zakresie,
  • podniesienie kompetencji pracowników MRPiPS, co w efekcie zapewni zwiększenie efektywności funkcjonowania instytucji rynku pracy.
Efekty:
  • Wypracowane w projekcie rekomendacje będą wykorzystywane do prowadzenia polityki opartej na dowodach (evidence based policy). Zgromadzone zasoby informacyjne, w tym w szczególności szczegółowe analizy problemów i różnych wariantów ich rozwiązania przedstawione w każdym z zestawów rekomendacji, będą wykorzystywane w dyskusjach publicznych w ramach realizowania zadań z zakresu polityki społecznej i rynku pracy. Opracowane rekomendacje pozwolą instytucjom rynku pracy na zapoznanie się z bieżącą analizą sytuacji osób 50+ na rynku pracy oraz proponowanymi rozwiązaniami zidentyfikowanych problemów.
  • Realizacja badania SHAREw rundach VII, VIII i IX (czyli odpowiednio  w roku 2017, 2019 i 2021).
  • Przeprowadzenie dodatkowych badań dotyczących sytuacji osób 50+ w odniesieniu do aktywności osób z tej grupy wieku na rynku pracy w latach 2018 - 2021.
  • Opracowanie interaktywnego narzędzia informatycznego do przedstawiania informacji o sytuacji osób starszych w Polsce.

Finansowanie:

  • Wartość projektu: 18 226 649,76 zł
  • Dofinansowanie projektu z UE: 15 361 420,41 zł

Finansowanie rundy 6. badania "SHARE: 50+ w Europie" w Polsce

Realizacja rundy 6. badania w Polsce została sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Share

Szukaj

Aktualności

Kontynuacja badania 2019

Od marca do maja 2019 prowadzone są wywiady w ramach rundy 8. SHARE  

designed by